Poznajmy się!

Fundacja To The Future działa na rzecz wyrównywania szans
i integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem.

Kim jesteśmy

Fundacja To The Future działa na rzecz wyrównywania szans i integracji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem poprzez edukację nakierowaną na rozwój osobisty, społeczny, zdobywanie wiedzy dotyczącej zagadnień związanych ze zdrowiem psychicznym, komunikowaniem się, motywacją, postawami proekologicznymi i zdrowym sposobem życia. Odbiorcami działań są dzieci, młodzież i dorośli, ale szczególnie skupiamy się na wspieraniu opiekunów osób niepełnosprawnych świadczących długoterminową opiekę nad chorymi członkami rodziny wymagającymi często całodobowego wsparcia w zakresie pielęgnacji i podstawowych czynności życiowych, a także podnoszenie poziomu życia i jakości opieki nad osobą niepełnosprawną.

Fundacja organizuje grupy wsparcia dla rodziców i opiekunów, wyjazdy dające możliwość integracji grupowej i wymiany wzajemnych doświadczeń, warsztaty psychoedukacyjne. Dodatkowo przeprowadzamy warsztaty w placówkach edukacyjnych o tematyce prozdrowotnej, przeciwdziałaniu uzależnieniom, rozwoju kompetencji społecznych, wiedzy na temat wartości takich jak: odwaga, odpowiedzialność, troska, wyrozumiałość itd. Organizujemy półkolonie dla rodzin z programu 2+3, oraz rodzeństwa osób z niepełnosprawnościami. Widzimy wielką potrzebę wsparcia właśnie tej grupy osób, która sprawuje opiekę nad chorymi członkami rodziny rezygnując z własnego rozwoju osobistego i zawodowego, poprzez wypracowanie systemu pozwalającego na aktywizację i ułatwienie włączania społecznego tych grup.

Wierzymy, że potencjał i motywacja są siłą, która sprawi, że Wrocław stanie się jeszcze lepszym, przyjaznym i bardziej atrakcyjnym miejscem do życia.

Fundacja powstała z inicjatywy osób, które chcą działać i zachęcać do zaangażowania mieszkańców na rzecz rozwoju dzieci, młodzieży i dorosłych oraz rozwoju naszego regionu. Wierzymy, że potencjał i motywacja są siłą , która sprawi, że Wrocław stanie się jeszcze lepszym, przyjaznym i bardziej atrakcyjnym miejscem do życia.

Wśród członków fundacji są opiekunowie osób niepełnosprawnych. Osoby te często rezygnują ze swoich marzeń, rozwoju zawodowego i na stałe podejmują trud opieki na dzieckiem z niepełnosprawnościami. Jednak czasem i one potrzebują chwili odpoczynku i wytchnienia, rozmowy. Dlatego też powstał Klub Wsparcia dla opiekunów osób zależnych. Rodzice mają możliwość dzielenia się swoimi doświadczeniami i rozmowy w bezpiecznej, pełnej akceptacji i zrozumienia przestrzeni. Tworzą nowe znajomości i relacje społeczne.
W ramach KLUBU organizowane są spotkania, podczas których poruszamy problemy ważne dla nas: od kwestii zdrowia poprzez pytania o wychowanie, żywienie naszych dzieci na organizacji czasu i realizacji swoich marzeń, również tych zawodowych.

Członkowie Fundacji nie pobierają świadczeń pieniężnych. Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.

Założyciel

Jestem nauczycielem w dziedzinie języków obcych, trenerką edukacji poza formalnej, a także animatorką działań prospołecznych, zwłaszcza na rzecz włączania społecznego poprzez zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji i możliwości uczenia się przez całe życie. Wierzę, że poprzez rozwój umiejętności życiowych i zawodowych, jesteśmy w stanie podjąć wyzwania jakie stawia przed nami otaczająca rzeczywistość.
Wiele działań, które podejmuję są wynikiem osobistych doświadczeń związanych z wychowywaniem dziecka z niepełnosprawnościami. To właśnie możliwość doświadczenia opieki nad osobą z niepełnosprawnościami w rodzinie, oraz pokonywanie wyzwań zainspirowały mnie do podejmowania działań wspierających opiekunów wraz z osobami zależnymi. Nadzieja, odwaga, radość, wzajemna inspiracja, poczucie sprawstwa i podmiotowości, a przede wszystkim rozwój i nauka są kluczowymi elementami w naszym życiu.

Osobiście, jako nauczyciel, bardzo cenię sobie i lubię pracę z dziećmi i młodzieżą, ich otwartość , ciekawość świata, kreatywność oraz odkrywanie ich talentów. Jako fundacja prowadzimy zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym i młodzieży szkolnej , które uczą współpracy grupowej, dostarczają wiedzę z różnych dziedzin życia, edukacji prozdrowotnej, kultury i ekologii .

Co robimy?

Nasze główne działania
to edukacja – rozwój kompetencji społecznych, językowych, medialnych i cyfrowych edukacja kulturowa i międzykulturowa – międzynarodowe partnerstwa, działania partycypacyjne, wymiana doświadczeń i wolontariat edukacja obywatelska – edukacja na rzecz zrównoważonego środowiska, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, podnoszenie poziomu sportowego i zdrowego sposobu życia.

Zrealizowane projekty
bezpłatne warsztaty językowe dla mieszkańców osiedla organizowane przy Radzie Osiedla Zacisze, Zalesie Szczytniki 2020-2021. Zajęcia miały na celu nie tylko szlifowanie swoich umiejętności językowych, ale także integrację i możliwość poznawania innych kultur i tradycji.
półkolonie ,,Akademia Cyrkowa 06-07. 2021 w partnerstwie z MOPS, Centrum Pracy Socjalnej i Rodziny – Program Pomocy dla Rodzin Wielodzietnych ,, dwa plus trzy i jeszcze więcej”

Od początku naszego działania wymieniamy się doświadczeniami z Partnerami z różnych krajów Europy i wspólnie rozwijamy nowe idee. Chcemy wykorzystywać efekt synergii wiedzy i doświadczenia organizacji europejskich, dla wspierania rozwoju sektora obywatelskiego w Europie.

Realizujemy projekty współfinansowane w ramach Programu Erasmus+:
Dwuletni projekt “Peace, power, poetry. Women’s perspective on society divisions”. Jego liderem jest niemiecka organizacja Weltgewandt e.V., ma na celu zachęcenie edukatorek i edukatorów osób dorosłych do włączania w programy rozwojowe zagadnień dotyczących wzmacniania roli kobiet w demokracji, zwłaszcza na poziomie lokalnym. Partnerami w projekcie są organizacje z Estonii, Francji, Irlandii i Polski.

Dla kogo?

Beneficjentami naszych działań są min. opiekunowie osób niepełnosprawnych, którzy oprócz trudu opieki nad swoim podopiecznym niepełnosprawnym są często odpowiedzialni za utrzymanie rodziny i równoczesne sprawowanie często opieki nad zdrowym rodzeństwem co w konsekwencji powoduje przemęczenie i długotrwały stres. W wielu rodzinach sytuacja materialna związana z niemożliwością podejmowania pracy i sprawowania opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym uniemożliwia korzystanie z komercjalnych usług wsparcia psychologicznego. Osoby te nie mają dostępu do wysokiej jakości i specjalistycznej usługi jaką oferują płatne podmioty specjalizujące się w tego typu usługach. Ponadto osoby te, mają utrudnioną możliwość utrzymywania kontaktów towarzyskich co w wielu przypadkach wywołuje poczucie izolacji i w konsekwencji brak zaufania i rezygnację. Osoby te nie maja czasu i możliwości rozwijania swoich zainteresowań i podwyższania swoich kompetencji społecznych. Są to osoby, które w wielu przypadkach mogą liczyć tylko na siebie i ewentualnie na najbliższe relacje rodzinne. Czynniki te powodują, że jest to grupa zagrożona wykluczeniem społecznym i nasz projekt koncentruje się na wsparciu rodziców w zakresie rozwoju ich kompetencji społecznych.

 

Materiały do pobrania

Jesteś zainteresowany?
Napisz do nas!