Program ma na celu dostarczanie dzieciom przedszkolnym interesujących treści w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, przeciwdziałania zachowaniom ryzykownym i wyzwalanie aktywności twórczej dzieci podczas procesu uczenia się, a także wspomaganie ich samodzielności myślenia krytycznego i holistycznego w oparciu o wartości takie jak: dobro, piękno i prawda.

Warsztaty podejmują zagadnienia dotyczące rozwoju osobistego i społecznego dzieci i dostarczają wiedzy na temat uczuć, zdrowia psychicznego, wiedzy o sobie i o świecie , wiedzy dotyczącej problemów uzależnień od Internetu oraz dostarczają narzędzi do kształtowania postaw otwartych na poszukiwanie pomocy w razie trudności, umiejętności komunikacji o swoich potrzebach i uczuciach , umiejętności podejmowania samodzielnych decyzji, poczucia sprawczości oraz inspirują dzieci do myślenia o własnej motywacji do działania.

Projekt stwarza dla dzieci możliwość podejmowania kreatywnych wyzwań, a formuła zarówno plastyczno-ruchowa, muzyczna, teatralna, pracy grupowej , odgrywania scenek, projekcji bajkowej daje możliwość identyfikowania się z bohaterami, a także pobudza dzieci do twórczej ekspresji.

Program warsztatów obejmuje swoimi zagadnieniami cztery obszary wiedzy:

  • Edukację zdrowotną w tym zagadnienia dotyczące wiedzy o emocjach, zdrowiu psychicznym. Działania realizowane są podczas warsztatów – ,,Królestwo Uczuć”.
  • Edukację prospołeczną polegającą na kształtowaniu postaw społecznych w kontekście rozwoju umiejętności postrzegania obowiązujących reguł, nawiązywania relacji rówieśniczych, współpracy z innymi, rozwijania empatii – działania realizowane są podczas warsztatów –  ,,Kuferek Mocy”.
  • Edukację w obszarze bezpieczeństwa i profilaktyki zachowań ryzykownych przeciwdziałaniu uzależnieniom od technologii cyfrowych – działania realizowane są podczas warsztatów – ,,Square Eyes”.
  • W obszarze kształtowania wrażliwości społecznej i rozwoju społecznego, kompetencji osobistych w tym krytycznego myślenia, myślenia projektowego, sztuki logicznego myślenia i asertywności – działania realizowane są podczas warsztatów – ,,Czy powinienem we wszystko wierzyć?”

Czas trwania każdego warsztatu to 2h.

Placówki mogą przystąpić do programu realizując dla swoich grup wiekowych wszystkie cztery warsztaty, które doskonale uzupełniają się w tematyce i tworzą spójny program wyposażający dzieci w konkretne umiejętności i wiedzę.

Warsztaty także mogą być dobierane w zależności od potrzeb i preferencji placówki edukacyjnej. Placówki przedszkolne objęte programem mogą zgłaszać się do udziału w programie mailowo.

Program warsztatów prowadzony jest w ramach działań edukacyjnych w zakresie promocji zdrowia oraz profilaktyki zachowań ryzykownych w placówkach należących do wrocławskiej sieci przedszkoli i szkół promujących zdrowie i finansowany jest w całości z budżetu Gminy Wrocław.

Placówki objęte programem zamieszczone są na stronie www.wroclaw.pl

Partnerzy

Jesteś zainteresowany?
Napisz do nas!

Skontaktuj się