Regulamin i misja

Misją Fundacji jest szeroko rozumiana potrzeba budowania społeczeństwa obywatelskiego, poprawa jakości życia dzieci, młodzieży i osób dorosłych w tym seniorów w lokalnej społeczności, zapobieganie wykluczeniu społecznemu, rozwijanie praktycznych umiejętności potrzebnych do osiągnięcia dobrostanu psychicznego, fizycznego i społecznego, promowanie postaw zrównoważonego rozwoju, współpraca między narodami.

Celem Fundacji jest:

 1. Działalność edukacyjno-kulturalna, w zakresie realizacji i wspierania projektów aktywizujących  i  podnoszących kompetencje wspólnot lokalnych.
 2. Organizowanie projektów wspierających kreatywność grupy docelowej.
 3. Integracja międzynarodowa dzieci, młodzieży i dorosłych.
 4. Działalność prospołeczna m.in. edukacyjna, integracyjna, kulturalna, informacyjna na rzecz budowania nowoczesnego społeczeństwa obywatelskiego.
 5. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.
 6. Wspieranie i organizowanie wydarzeń sportowych i rekreacyjnych.
 7. Działalność na rzecz  zapewniania edukacji i  wypoczynku dla dzieci i młodzieży.
 8. Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym.
 9. Działalność na rzecz osób z zaburzeniami intelektualnymi.
 10. Powoływanie i wspieranie lokalnych, krajowych i międzynarodowych inicjatyw, szerzących ideę integracji i solidarności między narodami.
 11. Działalność na rzecz osób starszych i na rzecz współpracy międzypokoleniowej.
 12. Inicjowanie i rozwijanie działań wspierających ochronę środowiska naturalnego i zdrowego sposobu życia.

Swoje cele Fundacja realizuje poprzez działalność odpłatną i nieodpłatną. Wszelkie środki, które    posiada przeznacza na realizację działań statutowych , których  przedmiotem jest:

 1. Organizowanie i promowanie wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych i społecznych w formie: debat, warsztatów, kursów, seminariów, festiwali, spotkań kreatywnych dla grup docelowych.
 2. Organizowanie wydarzeń aktywizujących społeczności lokalne, włączających i promujących idee europejskie, wymiany międzynarodowej, projektów kulturowych, edukacyjnych w formie szkoleń, debat i wystaw.
 3. Prowadzenie kursów językowych, szkoleniowych, wydarzeń edukacyjnych i kulturalnych.
 4. Pozyskiwanie, szkolenie i wspieranie wolontariuszy realizujących cele Fundacji.
 5. Stymulowanie aktywności, samodzielności i odpowiedzialności wśród osób z grup docelowych poprzez poradnictwo, profilaktykę, psychoedukację, psychoterapię, punktów wsparcia edukacyjnego, zajęć kompensacyjnych , socjoterapeutycznych i wyrównawczych dla grup docelowych.
 6. Podejmowanie współpracy z instytucjami edukacyjnymi i społecznymi w kraju i za granicą.
 7. Tworzenie i upowszechnianie oferty edukacyjnej i sportowej dostępnej za pomocą różnorodnych form przekazu w sposób tradycyjny i za pomocą Internetu.
 8. Organizowanie klubów aktywności, zagospodarowania czasu wolnego, miejsc spotkań , klubów i obozów dla dzieci, młodzieży, osób niepełnosprawnych i ich rodzin.